CORRECT file

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН УЛААН ЗАГАЛМАЙН ХОРООНД 90 ГАРУЙ САЙН ДУРЫН АЖИЛТАН АЖИЛЛАДАГ

Нийгмийн халамж үйлчилгээг нэн эмзэг бүлгийн хүмүүст хүргэх төслийг Дундговь аймгийн Улаанзагалмайн хороо Британий УЗН-тэй хамтран  2016 оны 1 сараас эхлэн хэрэгжүүлжээ. Дундговь аймгийн Улаанзагалмайн хорооны 90 гаруй сайн дурын ажилтан 270 гаруй зорилтот бүлгийн хүмүүст хүрч үйлчилж байна.