CORRECT file

Гэрэлд нэвтрүүлэг ‘Та ганцаараа биш’ 2-р хэсэг Цолмон