Хуучин гэрээгээр аялахуй

Библи нь томоор "хуучин гэрээ", "шинэ гэрээ" гэж хуваагддаг. Гэрээ нь Бурхан хүнд өгсөн гэрээ буюу амлалтыг хэлдэг. Хуучин гэрээ нь "Бурхан хүн төрөлхтнийг аврах Аврагчийг илгээнэ" гэсэн гэрээ буюу амлалтын талаар өгүүлдэг