Гурав дахь мянган үйлчлэл

Хүний амьдралын эцсийн зорилго юу вэ? Өөрийн бүтээгч Эзэнээ таньж мэдэн Түүнтэй холбоотой байж, Түүнийг алдаршуулах нь хүмүүсийн зорилго юм.