CORRECT file

Гэрэлд нэвтрүүлэг ‘Хүний хөгжлийн асуудалд анхаарах нь’ Ж.Баясгалан