CORRECT file

Гэрэлд ‘Зовлон бэрхшээлийн шалтгаан’ Ж.Цэрэндорж

Зовлон бэрхшээлийг даван туулах арга зам бидэнд хэрэгтэй.