CORRECT file

Вирус нэвтрүүлэг ‘Монгол дахь шашны гаж урсгал ‘Шинэ тэнгэр газар’